Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Mareco Kunststoffen B.V

   
1.0

Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes en leveringen van Mareco Kunststoffen B.V. zijn de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- de onderhavige voorwaarden zijn deze voor Mareco Kunststoffen B.V. alleen bindend indien en voorzover deze door Mareco Kunststoffen B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van Mareco wordt bedoeld Mareco Kunststoffen B.V..
2.0

Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten en kleuren dienen slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend.
2.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren hebben wij het recht onze prijzen dienaangaande aan te passen.
3.0

Opdrachten / Orders

3.1 Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door Mareco schriftelijk zijn bevestigd.
3.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Mareco volledig in te lichten omtrent de door hem gehanteerde kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Mareco, indien zulks na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.
3.3 Niet functionele verschillen tussen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de koper geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.
4.0

Prijzen

4.1 Onze prijzen zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 3 maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging geschied tengevolge van de ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de koper bindend is.
4.2 Alle prijzen van invoergoederen zijn gebaseerd op de dagkoers van de vreemde valuta van het land van herkomst. Indien op de dag van levering een andere dagkoers geldt dan die waarop de verkoopprijzen aanvankelijk waren gebaseerd heeft Mareco het recht de prijsverhogende gevolgen van de gewijzigde koers aan de afnemer door te berekenen.
4.3 Alle prijzen zijn berekend af fabriek c.q. magazijn. De kosten van het transport komen, ook wanneer het vervoer naar het door de koper opgegeven adres franco geschiedt of wanneer de goederen door onze eigen besteldienst bezorgd worden, steeds voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.
5.0

Levertijd

5.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Mareco wordt ontvangen.
5.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De ontvangst of betaling der goederen en/of diensten en/of termijnen kan om deze reden niet worden geweigerd.
5.3 De levertijd vangt niet aan resp. wordt opgeschort indien de opdrachtgever niet aan zijn in artikel 14 genoemde betalingsverplichting voldoet.
6.0

Leveringen

6.1 De levering vindt plaats op de dag waarop het bestelde in de werkplaats c.q. magazijn voor aflevering gereed staat.
6.2 De aflevering geschiedt, met inachtneming van het gestelde in artikel 4.2, aan het door de opdrachtgever opgegeven adres indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
6.3 Afname dient plaats te vinden binnen 8 dagen na levering. Indien deze termijn wordt overschreden is Mareco Kunststoffen B.V. gerechtigd de goederen naar een opslagplaats over te brengen op kosten van de opdrachtgever en de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Mareco is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
7.0

Risico’s en transportverzekering

7.1 Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.
7.2 Mareco verzekert op verzoek en voor rekening van de afnemers de afgezonden goederen tegen de normale transportrisico’s. Elke aansprakelijkheid van Mareco voor schade die door, bij, of in verband met het transport van de goederen, ongeacht op welke wijze en door wiens toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. Hetzelfde geldt met betrekking tot elke schade, geen enkele uitgezonderd, die wordt geleden, doordat om welke redenen en door wiens toedoen dan ook, de transportverzekering niet tot volle dekking leidt. Ook vrijwaart de opdrachtgever Mareco voor alle te dezer zake door derden gemaakte afspraken.
7.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de klant zelf zorg te dragen voor de verzekering tegen brand en/of overige risico's van al zijn eigendom dat bij Mareco aanwezig is.
8.0

Verpakking

8.1 De goederen worden indien nodig met de vereiste zorgvuldigheid verpakt. De verpakking wordt, indien gewenst, door Mareco teruggenomen op kosten van de afnemer.
9.0

Wijziging opdracht

9.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de koper, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Indien Mareco, tengevolge van omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Mareco gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de afnemer zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
10.0

Auteursrechten

10.1 Mareco behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte ontwerpen, tekeningen en
modellen alsmede ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.
10.2 Alle door Mareco verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, ramingen, schema’s,
kwaliteitshandboeken e.d. blijven eigendom van Mareco en dienen op diens verzoek terstond aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mareco nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door de opdrachtgever worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.
11.0

Montage

11.1 Tenzij anders overeengekomen wordt iedere verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor de montage van door Mareco geleverde goederen door anderen dan Mareco uitgesloten.
11.2 De kosten van montage door Mareco zijn niet in de opgegeven prijzen begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
12.0

Garantie

12.1 De deugdelijkheid van de door Mareco gefabriceerde producten, alsmede de kwaliteit van de gebruikte materialen, worden door Mareco gegarandeerd met inachtneming van de navolgende bepalingen.
12.2 In het geval van levering van matrijzen, stempels of andere gereedschappen waarvan de leversduur, zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging, nadrukkelijk is bepaald door het aantal daarmee of daarop te produceren artikelen is de duur van de daarvoor geldende garantie gekoppeld aan de in de opdracht overeengekomen standtijd. Bij gebruik anders dan voor het beoogde doel of bij onvoldoende onderhoud c.q. preventief onderhoud zijn de garantiebepalingen niet van toepassing.
12.3 Er wordt geen garantie gegeven op producten die vervormd zijn, uit de maat geraakt zijn of op andere wijze buiten de specificaties zijn gevallen ten gevolge van veroudering, vochtopname of andere externe oorzaken welke kunnen optreden tijdens opslag of gebruik van de betrokken producten.
12.4 Mits anders overeengekomen zijn vloeinaden resp. deelnaden bij spuitgiet- en gietproducten toegestaan en vallen breuk en/of vervorming ten gevolge van deze naden buiten de garantie.
12.5 De onderhavige garantiebepalingen treden in werking indien het gebrek binnen 8 dagen nadat het zich heeft geopenbaard ter kennis van Mareco is gebracht.
12.6 De termijn van de garantie op alle andere dan in artikel 12.2 genoemde producten zal in ieder geval nooit langer zijn dan drie (3) maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.7 Ondeugdelijke producten worden door Mareco binnen eerder bedoelde garantieperiode kostenloos door nieuwe vervangen doch niet gemonteerd, zulks na toezending van de ondeugdelijke delen. Deze bepaling geldt niet indien de afnemer het materiaal ter beschikking heeft gesteld of indien het materiaal specifiek door de afnemer is voorgeschreven. In het laatste geval is de zorgplicht van Mareco beperkt tot een redelijkerwijs van hem te vergen ingangscontrole van de bedoelde materialen.
12.8 Ingeval van materiaalgebreken worden de betreffende goederen hersteld dan wel door nieuwe vervangen nadat de betreffende goeden op diens verzoek aan Mareco zijn geretourneerd.
12.9 Onderdelen die door nieuwe worden vervangen worden daardoor eigendom van Mareco.
12.10 Mareco is niet tot enigerlei verdere verplichtingen of schadevergoedingen gehouden terwijl de opdrachtgever Mareco ter zake van claims van derden vrijwaart. Ontbinding van de overeenkomst op grond van bedoelde gebreken is uitgesloten.
12.11 Uitgesloten is de garantie ten aanzien van gebreken welke een gevolg zijn van onoordeelkundig gebruikt c.q. montage en/of welke een gevolg zijn van het opvolgen door Mareco van overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de toegepaste materialen.
12.12 De garantieverplichtingen als hiervoor vermeld gelden niet indien de opdrachtgever in gebreke is aan enige verplichting uit de overeenkomst of uit andere tussen partijen bestaande overeenkomsten te voldoen.
12.13 De bovengenoemde garantiebepalingen gelden niet in het geval dat Mareco optreedt als toeleverancier van (delen van) producten, welke door opdrachtgever door assemblage, verlijmen of anderszins worden verwerkt in of aan eigen producten, waardoor de zelfstandigheid van de producten van Mareco eenduidig verloren gaat, tenzij anders is overeengekomen.
13.0

Reclames

13.1 Reclames moeten schriftelijk en gespecificeerd binnen 8 dagen na ontvangst der goederen worden ingediend.
14.0

Betalingsvoorwaarden

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na datum van
de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant als volgt te geschieden:
50% bij het tot stand komen van de overeenkomst.
30% wanneer de werkzaamheden t.b.v. de te leveren goederen en/of diensten voor de helft
gevorderd zijn.
20% wanneer de goederen voor verzending gereed staan.
14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Mareco gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 10% per jaar of de wettelijke rente – zo deze hoger is – over het als dan openstaande bedrag.
14.3 Mareco is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin Mareco zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,--..
15.0

Eigendomsvoorbehoud

15.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Mareco.
15.2 Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst jegens Mareco niet nakomt is Mareco zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Mareco op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
16.0

Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

16.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel enig beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze is een maatschap, naamloze- of besloten vennootschap, deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
16.2 In bovenstaande gevallen heeft Mareco voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Mareco vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
16.3 Indien een van de onder 16.1 vermelde omstandigheden zich voordoet is Mareco gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, zulks ter keuze van Mareco.
17.0

Overmacht

17.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden, daaronder mede begrepen het geval dat Mareco door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Mareco niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
18.0

Ontbinding

18.1 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of uit hoofde van deze voorwaarden niet nakomt heeft Mareco het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Mareco op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
19.0

Nederlands recht

19.1 Op de onderhavige overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Niet van toepassing zijn de “de Eenvormige Wet Betreffende Internationale Koop Van Roerende Lichamelijke Zaken” en de "Eenvormige Wet Betreffende De Tot Standkoming Van De Internationale Koop Van Roerende Lichamelijke Zaken”.
20.0

Geschillen

20.1 Alle geschillen welke naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, evenwel met uitzondering van het uitblijven van betaling, zijn met uitsluiting van de gewone rechter onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel en doet met inachtneming van die statuten uitspraak.
20.2 Indien een opdrachtgever een geschil opwerpt, terwijl hij (nog) niet aan zijn algehele betalingsverplichting heeft voldaan, zal dit geschil eerst aan het scheidsgerecht kunnen worden voorgelegd nadat de opdrachtgever integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan terwijl Mareco in dat geval, te zijner keuze, een executoriale titel van de bevoegde rechter of van het scheidsgerecht kan vragen.
21.0

Algemene leveringsvoorwaarden SMECOMA

 

De SMECOMA-VOORWAARDEN, ook aangeduid als METAALUNIE-VOORWAAARDEN: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid, zoals geldend volgens de meest recente versie gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn, voor zover hiervan bij de hierboven gestelde voorwaarden niet is afgeweken, onverkort van toepassing. Zij vullen bovenstaande voorwaarden aan ten aanzien van de daarin geregelde onderwerpen resp. regelen die onderwerpen waarin door de onderhavige voorwaarden niet wordt voorzien.

Venlo 5-1-2018